Call for an Appointment (310) 914-9020

Book Online Appointment
Chen Style2015-12-15T21:01:29+00:00

Chen Style Tai Chi New Frame First Routine

https://www.youtube.com/watch?v=KqH-lnbrgA8 ( New Frame Complete demonstration )

https://www.youtube.com/watch?v=XSWkQNvXt8Q (New Frame Part one)

https://www.youtube.com/watch?v=N0WPQW-0x3c (New Frame Part two)

https://www.youtube.com/watch?v=Xqhj3NqQ9Zk ( Old Frame Complete demonstration )

 1. Yu Bei Shi – Preparing the Form
 2. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 3. Lan Zha Yi – Lazy About Tying the Coat
 4. Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closings
 5. Dan Bian – Single Whip
 6. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 7. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
 8. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 9. Chu Shou – Brush Knee
 10. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
 11. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 12. Zai Shou – Brush Knee
 13. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
 14. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 15. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 16. Pi Shen Chui – The Punch of Draping Over Body
 17. Bei Zhe Kao – Lean with Back
 18. Qing Long Chu Shi – Green Dragon Comes Out of Water
 19. Shuang Tui Shou – Push with Both Hands
 20. San Huan Zhang – Change Palms Three Times
 21. Zhou Di Chuan – Fist Under Elbow
 22. Dao Juan Hong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
 23. Tui Bu Ya Zhou – Step Back and Press Elbow
 24. Zhong Pan – Middle Tray
 25. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
 26. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 27. Shan Tong Bei – Flash the Back
 28. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 29. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 30. Dan Bian – Single Whip
 31. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
 32. Gao Tan Ma – High Pat On Horse
 33. You Tsa Jiao – Rub with Right Foot
 34. Zuo Tsa Jiao – Rub with Left Foot
 35. Zuo Deng Yi Gen – Kick with Left Heel
 36. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
 37. Ji Di Chui – Punch of Hitting the Ground
 38. Fan Shen Er Qi Jiao – Turn Body Round and Double Kick
 39. Shou To Shi – Beast’s Head Pose
 40. Xuan Feng Jiao – Tornado Kick
 41. You Deng Yi Gen – Kick with Right Heel
 42. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 43. Xiao Qin Da – Small Catching and Hitting
 44. Bao Tou Tui Shan – Cover Head and Push Mountain
 45. San Huan Zhang – Change Palms Three Times
 46. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 47. Dan Bian – Single Whip
 48. Qian Zhao – Forward Trick
 49. Hou Zhao – Backward Trick
 50. Ye Ma Fen Zhong – Part Wild Horse’s Mane
 51. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 52. Dan Bian – Single Whip
 53. Shuang Jin Jiao – Double Pound Mortar
 54. Yu Nu Chuan Shouo – Jade Girl Works at Shuttles
 55. Lan Zha Yi – Lazy About Tying Coat
 56. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 57. Dan Bian – Single Whip
 58. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
 59. Shuang Bai Lian – Waving Double Lotus
 60. Jin Ji Du Li – Golden Cock Stands on Left and Right Foot
 61. Dao Juan Hong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
 62. Tui Bu Ya Zhou – Step Back and Press Elbow
 63. Zhong Pan – Middle Tray
 64. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
 65. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 66. Shan Tong Bei – Flash the Back
 67. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 68. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 69. Dan Bian – Single Whip
 70. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
 71. Gao Tan Ma – High Pat On Horse
 72. Shi Zhi Bai Lian – Waving Lotus
 73. Zhi Dang Chui – Punch the Crotch
 74. Bai Yuan Xian Guo – White Ape Offers Fruit
 75. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 76. Dan Bien – Single Whip
 77. Que Di Long – Sparrow Dashes Earth Dragon
 78. Shang Bu Qi Xing – Step up to Seven Stars
 79. Xia Bu Kua Hong – Step Back and Mount the Tiger
 80. Zhuan Shen Shuang Bai Lian – Turn Body and Double Wave Lotus
 81. Dang Tou Pao – The Cannon Right Overhead
 82. Jing Gang Dao Zhui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 83. Tai Ji Shou Si – Closing Taiji Form

Go to Top